Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 134 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 134 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Görgey Géza / szerkesztő

1904. III. évfolyam 26. szám

Description

  • 1904. jan. 7 1. szám Községi pótadók és utadók szabályszerű naplózása 2; Dr. Nagy Albert budapesti orvos a "Jó egészség" czimű lap ajánlásának kérdése 6; Körözvények 7; 1904. jan 14. 2. szám Kristovszky György authografia vezető díjnok kérvénye 60 korona havi illetményének 72 koronára való felemelése iránt 14; Semsey Sándor nyugalmazott vármegyei alszámvevő segély iránti kérvénye 14; Az állami mének szétosztása 15; A budapesti Pasteur-intézeti kórház létesítése és nyilvánossági jellege tárgyában 17; 1904. jan. 21. 3.szám A kir. tanfelügyelő előterjesztése az 1904/5. évi ovó és tanköteles gyermekek összeírása ügyében 21; A facsemeték adományozására vonatkozó hirdetmény 24; A vármegye közuti hálózatának ujjászervezése 25; Kérvénye a "Kurucz Ujság" kiadóhivatalának lapjának S.A. Ujhely r.t. város területén leendő utczai elárusítása iránt 29; A "Tubercoulosis " czimű folyóirat ajánlása 30; Pénzküldeményeknek illetékes helyre való juttatása 30; Hirdetmények 32; 1904. jan. 28. 4.szám A zemplénvármegyei községi és egyéb helynevek rendezése 34; A harmadik korosztálybol kilépett egyének nősülése 45; Az alsóhrabóci-tavarnai vicinális közut segélyezése 46; 1904. febr. 4. 5.szám A kéményseprésről alkotott vármegyei szabályrendelet 57; Kérvénye a "Magyar Hírlap" kiadó részvénytársaságnak 62; Körözvények 63; Hirdetmények 64; 1904. febr 11 6.szám Vagyontalansági bizonyítványok kiállítása 69; Wodiáner F. és fia hirlapkiadó czégnek kérvénye a 17325. számu engedély meghosszabbitása iránt 69; Körözvények 70; 1904. febr 18. 7.szám A kih. Pénzk. Sz. értelmében kiállított postatakarékpéntári befizetési lapokra irt nyilvántartási feljegyzések portómentessége 79; A német birodalom polgárainak honosítása körül követendő eljárás 81; A községek által a községi bíróságokhoz beszállított birságpénzek portómentessége 81; Az Adria tengerhajózási részvénytársaság részéről kivándorlási szerződések megkötésével megbizott egyének bejelentése 81; Körözvények 83; 1904.febr 25. 8 szám A vallás és közoktatásügyi minisztérium eln. sz. körrendelete az 1904/5 tanévi óvó és tanköteles gyermekek összeírása ügyében 85; Némely erdőbirtokosoknak az erdősítéstől való idegenkedése 87; A faiskolai és fásítási szabályrendelet 88; A trachoma elleni óvó és gyógyintézkedések 95; A házassági hirdetéseknek Romániában a "Bukaresti Magyar Ujsag" ban való közzététele 101; Körözvények 102; 1904. marcz. 8 9.szám Szabályrendelet a faiskolákról és a fásításról 106; A trachoma elleni óvó és gyógyintézkedések 108; Barta Albert vizbe fúlt tengerész illetőségének megállapítása 113; Körözvények 113; 1904. márcz. 10. 10. szám Földmivelésügyi miniszter rendelete a marokkói sáska irtása tárgyában 122; A községi elöljáróságok igénybevétele a közuti munkákért esedékes fizetések teljesítésénél 126; Az óvó-és tankötelesek iskolai beiratására szolgáló tanusitványok beszüntetése tárgyában kiadott körrendelet 127; Körözvények 127; 1904. márcz. 17. 11. szám Körrendelet a tyukpesti ellen való védekezésről 130; Utmutatás 131; Körözvények 133; 1904. márcz 24. 12. szám Elnöki körlevél 137; A népiskola mindennapi tanköteleseitől szedendő 30 fillérnyi járulékokról szóló kimutatások beterjesztésének elrendelése 138; Kimutatás 139; A véglegesen elintézett vármegyei és községi számadások és községi költségvetések 145; A marhalevelek tulajdon átruházásának késedelem nélküli foganatosítása 145; A homonnai dalegylet alapszabályai 147; Körözvények 148; 1904. márcz 31 13. szám A homonnai járás főszolgabirájának jelentése a kih. Pénz. Sz. értelmezése 154; A külföldi hatóságokkal való közvetlen levelezés tárgyában 156; A "Magyar Gazdák Lapja" czimű szaklap ajánlása 157; 1904. ápr. 7 14.szám A régi közkórház telke egyrészének eladása 161; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 162; Hirdetmények 164; Valamennyi magyarországi másodfoku iparhatóságnak 173; Körözvények 174; 1904. ápr. 14. 15.szám A rendelkezési alapra ügyelő választmány jelentése 117; Általános jelelgű, de további intékedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 179; Körözvények 182; Hirdetmények 185; 1904. ápr. 21 16.szám Földmivelési miniszter 22890/904. sz rendelete a mezei poczkoknak (egereknek) irtása tárgyában 187; Hirdetmények 191; Anyakönyvi nyomtatvány kibővítése 196; A kivándorlásról szóló 1903. Iv. t.cz. életbeléptetése és végrehajtása tárgyában 40,000 sz. a. kelt körrendelet 196; Az 1885. évi 9389. sz.a. kiadott "Toloncz-szabályzat 37.ának módosítása 197; Körözvények 197; Hirdetmények 199; Melléklet: Az 1904. évi trvhatósági utadó összeírásai lajtstromoknak elkészítése és beküldése iránti rendelet 1904. ápr. 28. 17. szám A vármegyei tisztviselők s más alkalmazottak hozzátartozói által igényelhető temetési járulékokról szóló módosított szabályrendelet 201; Szabályrendeletek 202; A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur felügyelete alatt álló vármegyei ebadó-alap felhasználása 214; Az Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez cimü folyóira megrendelése 1904. évre 215; Körözvények 217; Hirdetmények 219; 1904.máj 5. 18.szám A nagymihályi közkórház alapszabályai 221; Szabályrendelet Zemplénvármegye nagymihályi közkórházának alapszabályai 221; A Rákóczy ünnepély költségei 230; A halászati kihágási ügyekben elkobzott hálók értékesítéséből befolyt összegek elszámolása 233; Körözvények 235; Hirdetmény 236; 1904. máj 12. 19. szám M. kir. földmivelésügyi minister ur 28831. sz körrendelete a cserebogarak irtása tárgyában 237; Papcsák György útbiztos segélykérvénye 239; Lovász Árpád segély iránti kérvénye 239; A bérkocsiipari szabályrendelet módosítása 240; Függelék 243; A jegyzői nyugdijalapra ügyelő választmány névjegyzéke 248; A német birodalmi tartományokban tartozkodó magyar állampolgárokra vonatkozó megkeresések tárgyában 709/904. B.M. eln.szám alatt kiadott körrendelet módosítása 249; A magyarországi kath. egyesületek orsz. szövetségének kérvénye az "Uj Lap" czimü krajczáros politikai napilap utczai elárusítása iránt 249; Körözvények 251; 1904. máj 19. 20. szám Kurucz Ujság kiadóhivatalának kérvénye Kurucz Ujság czimű krajczáros politikai napilap utczai elárusítása iránt 253; Hirdetmények 260; 1904. máj 26 21.szám Elnöki körlevél 263; Alsó-Hrabócz község közönségének kérvénye az alsó-hrabóczi vámoshídon a vámmentesség megadása iránt 264; Siketnémák szakiskolájára vonatkozó m. kir. vallás és közoktatásügyi rendelet 265; M. Kir. földmivelésügyi minister ur. f. évi 36451/904. számu körrendelete az aranka irtása tárgyában 270; Buziás fürdő igazgatóságának a törvényhatósági tisztviselők részére 25-30% árkedvezmény nyujtása 271; A magasabb légkörök kifürkésése czéljából felbocsátott gummmmiléggömbök leszállásukkor való miként kezelése tárgyában 272; Rendelet 274; Reste községben megszünt ragadós száj- és körömfájás esete 275 Körözvénye 276; Hirdemények 278; Melléklet: hirdetés 1904. jun 2. 22. szám A vármegyei alkalmazottak napidíjjal , utazási költségi és átköltözködési illetményeiről szóló szabályrendelet-tervezet 281; Uti számla 285; A Friss Ujság, Előre és a Friss Ujság Képescsaládi Lapja utáni elárusításának további 3 hónapra való engedélyezése 286; Jahner Rezső temesvári gyógyszerész Restitutions fluid nevű szerének forgalomba hozása 288; Az 1884 XVII. t. cz. 121 alapján az iparhatóság által teljesitendő gyárvizsgálatok alkalmából felmerült költségek 288; Az 1898. XIX. t. cz alapján szervezkedett volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonát képező erdők vadászati jogának bérbeadása 289; Körözvények 290, Hirdetmények 292; 1904. jun 16. 24. szám Az ingatlanok alapjának tulajdonát képező 4% 26000 korona értékű földtehermentesítési kötvény eladása 307; A Sátoraljaujhelyi Chevra Kadischa izr. betegápoló és temetkezési egylet által építendő kórház 308; Kerényi László napidíjas segélyezése 308; Külföldi utlevélpénzek kezelése 309; Genersich Károly késmárki lakos restitutions fluidjának árulhatása 309; Németföldre menekült büntettesek előzetes letartóztatása tárgyába 309; A hajóforgalomban előforduló rendkívüli események és balesetek alkalmával felmerült eljárási költségek mikénti fedezése 310; Az acetylén ipari szabályrendelet 19. -ának végrehajtása 311; A londoni rendőrség sürgönyczime tárgyában 312; Osztrák alattvalók által sajtótermékkel üzőtt házalás megszorítása tárgyában 312; Körözvények 313; Hirdetmények 315; 1904. jun.23. 25. szám A sztropkói telekkönyv és szolgabírói hivatalos helyiségek 319; További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek 321; Visszavárólagos felhívások, hatóságok részéről a csendőrséghez nem intézhetők 321; A közforgalomban használt mértékek ellenörzése 323; Körözvények 324; Hirdetmények 327; 1904. jun. 30. 26. szám Elnöki körlevél 327; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 332; Kimutatás 332; Pót és utadóhátralékok behajtása 333; Wodiáner F. és Fiai hirlapkiadó-czégnek kérvénye a "Kis Ujság" és "Ejnye be jó" czimű krajczáros politikai napilapok utczai elárusítása 333; Földmív miniszter 460006904. sz körrendelete az oklevéllel nem bíró "gazdatiszti gyakorlati vizsgájára" vonatkozó szabályzata tárgyában 334; Az oklevéllel nem bíró gazdatisztek "gazdatiszti gyakorlati vizsgájára " vonatkozó szabályzat 335 Scsavnyiczkine Judit <scsavnyiczkine@gmail.com> júl. 18. címzett: saját magam A postamesterek szolgálatában álló postai alkalmazottak által leteendő fogadalomnál a községi elöljáróságok közremüködése 337; A vadász-cselédek részére vadászati jegy kiszolgáltatása iránt benyujtott bejelentések láttamozása körül követendő eljárás 338; Körözvények 339; Pályazati hirdetmény 342; Hirdetmények 343; 1904. jul 7. 27. szám A jegyzői magánmunkálatról szóló szabályrendet 345; Függelék 351; A vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabályozása 353; A régi vármegyei közig. letétek rendezése; Kimutatása 358; Az árvaszéknél felszaporodott hátrálék feldolgozása 359; M. kir. belügyminister 2150 sz. rendelete 359; Az előforduló forgalmi akadályoknak az illetékes katonai parancsnokságoknak leendő bejelentése tárgyában kiadott B.M. körrendelet 360; Utlevélilletékek és táblázatok beterjesztése 361; Az elhagyott gyermekeknek a községhez való kiadatása tárgyában 364; Körözvények 365; Hirdetmények 367; 1904. júl 14. 28. szám Kober Simon budapesti lakosnak kérvénye a bánócz-deregnyő-ungvári helyiérdekű vasutnak törzsrészvények megszavazása által leendő támogatása iránt 369; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 370; Kimutatás 370; Földm. minister f. évi 48, 866. sz. körrendelete a szénkénegnek a szőlők fentartása érdekében a szőlőbirtokosok részére való kiszolgáltatása tárgyában 371; A vármegye törvényhatóságának 1905. és 1906. évi utiköltség előirányzat tervezete 372; A kivándorlás irányítása és ellenőrzése 373; A kivándorlókat szállító hajókról visszautasítottak fiumei kormányó által közöltetnek 380; Körözvények 381; Melléklet: Hirdetmény 1904. jul 21. 29. szám Zemplénvármegye sátoraljaujhelyi "Erzsébet" közkórházának alapszabályai 385; A sátoralja-ujhelyi "Erzsébet" közkórház 385; Zemplénvármegyei sátoralja ujhelyi "Erzsébet" közkórház házirendje (tisztségek betöltése szerint) 386; A kórház alapítása és rendeltetése 396; A kórház beosztása 397; Hatósági felügyelet 397; A kórház tisztviselői 400; Ápoló személyzet 401; Szolga-személyzet 401; II. rész 401; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 409; Kimutatás 410; Utasitás 411; Földmivelési miniszter f. évi 48000 szamu körrendelete a kender és a lentermelés fokozottabb előmozdítása tárgyában 413; Körözvények 417; Hirdetmények 419; Hirdetmények 420 1904. aug. 11. 32. szám Ministeri elismerés az 1903. évi hadgyakorlatok alkalmából 463; Kimutatás 464; Földm. minister f. évi 19,384 sz, körrendelete a hasznos madarak és állatok kimélete érdekében 24655/901 sz. a . kiadott körrendelete pótlásául a vizi rigóra történt kiterjesztése tárgyában 465; Ipari és kereskedelmi üzletekben mellesleg gyakorolt biztosításai ügyletek megkötésének munkaszüneti napokon az ily üzletek részleges nyitvatarthatási idejében is feltétlen eltilttása 466; Körözvények 469; Pályázati hirdetmények 471; 1904. aug. 18. 33. szám A vármegyei utkaparók nyugdijjogosultsága 473; Nagy Sándor ideiglenes dijnok napidijának kiutalása 474; A törvényhatósági utmesterek illetményeinek rendezése 475; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 475; Kimutatás 476; Körözvények 480; Hirdetmények 481; 1904. aug. 25. 34.szám Szabados Mihály lovának kitiltása 483; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 484; A járási pénzkezelési szabályzat kibocsájtása 485; Szabályzat a járási pénzkezelésről 487; A járási számvevői utasítás életbeléptetése 489; Anyakönyvi felügyelőknek a kivándorlás ellenőrzésével való ideiglenes megbizatása tárgyában 496; Szolgálati utasítás 492; 1904. szept. 1. 35. szám Zsemlicska Károly uradalmi erdés által elfogott hiuzok 503; Mizsák József közig. gyakornok 125. korona térítménytartozása 504; A sárospataki-karád-czigándi utvonal kiépítése iránt Gróf Mailath József birtokos által beadott kérvény 504; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 505; Kimutatás 506; Körözvények 511; 1904.szept. 8. 36.szám A marha hajtó utakról és azok használatáról alkotott szabályrendelet 519; A vásárrendtartási szabályrendelet 523; Hirdetmények 535; Melléklet, A régi vármegyei közig. letétek rendeése 528; Kimutatás 529; Körözvények 530; 1904. szept. 15. 37.szám Elnöki körlevél 539; A régi vármegyei közig. letétek rendezése 540; Kimutatás 541; A kir. tanfelügyelő előterjesztése a tankötelesek beiskoláztatása és tankönyvekkel való ellátása ügyében 541; A veszprémi és marosvásárhelyi állami gyermekmenhelyek megnyitása tárgyában 547; Körözvények 548; hirdetmények 550; A nagymihályi közkórház házi pénztárának kezelése 546 1904. nov. 3, 47.szám A vármegyei ut . és pótadók behajtása 645; A m. kir. földm. min 12179/904. sz . rendelete az állami kezeléséért fizetendő kezelési költségjárulékok kivetéséről s a már kivetett járulékok módosításáról 646; Körrendelet 648; Hirdetmények 655; 1904. nov. 10 48.szám A sárospataki szolgabírói hivatal müködésének megkezdése 658; Körözvények 658; Hirdetmények 661; 1904. nov. 17. 49. szám Friss Ujság, Magyar Hirlap és a Friss Ujság képes családi Lap utczai elárusításának további 3 hónapra való engedélyezése 666; Postatakarékpénztár utján kiegyenlítendő magánkövetelésekre vonatkozó tételek okmányolása és a nyugtabélyeg levonása 666; Kimutatás az erdőbirtokosok által az 1904. év őszén eladásra bejelentett famagvakról 667; Körözvények 668; Hirdetmények 671; 1904. nov. 24. 50.szám Körrendelet a strike mozgalmak tárgyában 674; Földmivelésügyi minister folyó évi 100.722. sz. körrendelete a kártékony hernyók valamint a vértetü és darazsak irtása tárgyában 677; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek értesítések és más közlemények 679; Körözvények 684; Hirdetmények 685; 1904. decz. 1. 51. szám Az 1904/5. évi tankötelesek D mint a szerinti kimutatásának beterjesztése sürgettetik. 689; Tisztifőorvos előterjesztése a fertőző betegségek terjedésének meggátlása tárgyában 689; Honvédelmi miniszter 82876/XIV. sz. rendelete báró Haynau Gyula alapítványa tárgyában 691; Körrendelet a cs. és kir. közös hadsereg hatóságai által a magyarországi polgári hatóságokkal és magánfelekkel folytatandó hivatalos levelezésnek ujbóli szabályozása tárgyában 692; Munkásoknak Ecvadorba szerződtetése 694; A magánfeleknek kézbesítése hivatalos iratok postai portómentessége 695; Markovics István segélyézésének korlátozása 698; Utoállitási költségek megtérítése 698; Körözvények 699; Hirdetmények 702; 1904, decz. 7 52.szám A mesterséges borok készítésének és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról szó rendelet módosítása illetőleg kiegészítése tárgyában 705; Az érvényben lévó gyógyszer árszabványhoz kiadott függelék tárgyában 706; Függelék 707; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 711; A "Jó Egészség" czimuü szaklap ajánlása 712; A jegyzői fizetési alapra küldött pénzek portómentessége 713; Körözvények 714; Hirdetmények 715; 1904.decz.15. 53.szám Keresk. min. körrendelete a takarmányhiány folytán szállítandó szálas és erőtakarmány küldeményekre rendkivüli díjkedvezmények engedélyezése tárgyában 717; Földm. miniszter f. évi. 82753 sz. körrendelete az állami kútfúró felszerelések beszerzése tárgyában 720; Körrendelet a Németbirodalomba iranyuló szarvasmarha kivitelnél követendő marhalevél kezelés tárgyában 721; Körözvények 724; 1904, dec,22 Elnöki körlevél 727; Utlevelek birtokosaik által leendő aláírása tárgyában 728; Az ő 1848-49. iki honvéd tizedesek a közvitézek, valamint ezek özvegyei nyugdíjának felemelése s az 1848/49iki honvédilletmények felvéttelének megkönnyítése tárgyában kiadott 4199. sz. m. Rendelet 729; A vkminiszterium körrendelete a felekezeti iskolakészi elnökök portómentes levelezése ügyében 730; A Fiumén át el nem szállitható kivéndorlóknak az északnyugati europai kikötők felé irányítása tárgyában 730; A hagyatéki ingatlanok leltári becsértékének megállapítása tárgyában 731; Barthel Mihály et. Co. Wieni lakosok takarmánypótlék forgalomba hozatalának engedélyezése 732; Körözvények 733; 1904. decz. 29 55.szám Elnöki körlevél 737; Marikovszky Bertalan és társainak kérvénye a nyugdijszabályrendelet módosítása iránt 738; Szabályrendelet 738; Jékel László nagykárolyi oltó nyirktermelő intézet tulajdonos kérelme intézete által termelt oltó anyag ajánlatára 746; Körözvények 746; Hirdetmények 749;

People

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1904-01-01
 • Temporal:

  • 1904.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use