Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 113 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 113 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Dongó Gyárfás Géza / szerkesztő

1903. II. évfolyam

Description

  • 1903. Jan. 8. 1 szám : A vármegyék pénztári és számvevőségi teendőinek állami ellátásáról (T. Zemplénvármegye ispánjától)1; A t. vármegye közpénztáraiba tartozó pénzküldeményekről(T. Zemplénvármegye ispánjától) 2; Körlevél 3; Hajómalmi rendszabály értelmében való hétósági felügyelet átruházása 3; A „Tűzrendészeti Felügyelő” ajánlása tárgyában 3-4; A cs. és kir. közös hadsereg, valamint a m. kir. honvédség elemi lőterének kiépítése 4-6; Közlemények: A nem állami tulajdont képező és nem állami felügyelet, de köztenyésztési célokra szánt mének megvizsgálása 7; Körözvények 7-8; 1903. január 10. 2. szám A vármegyék pénztári és számvevőségi teendőinek állami ellátásáról 9-10; A t. vármegye közpénztáraiba tartozó pénzküldeményekről 10-11; Körlevél 11; A községi faiskolák és gazdasági ismétlőiskolák közötti viszony szabályozása 11; Közlemények A vármegye alispánjához küldendő ügyek címzése 12; 13.; Az országos kataszteri felmérések alkalmával igénybe vehető szolgálmányok árainak felszámítása 13; Gazdasági cselédek összeirási és kivetési lajstromai hováküldendők be? 13; Házalókereskedés Pakróc város területén eltiltatott 14; Ménszétosztás Turjaremetén 14; Körözvénye 15; Pályázati hirdetmény 16. 1903. jan 17. 3. szám: A kivándorlási hirdetményt, vagy utlevelet tartalmazó zárt levelekkel való eljárásra nézve tapasztalt téves felfogás megszüntetése tárgyában 17; A vármegye házipénztára pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezése 18; A kir. törvényszéki fogházépületeinek visszaszerzésére felveendő kölcsön annuitása és uj aljegyzői állás rendszeresítése a vármegyei tisztikarban 19; A vármegyei árvaszéki elnök úti átalánya 20; A vármegyei gyámpénztárban kezelt pénzek 1903. évi gyűmölcsöző elhelyezéséről 21; A vármegyei árvaszéknél új ülnöki állás rendszeresítése 21; Matolai Etele nyugalmazott alispán nyugdijügye 22; Körözvények 23; Pályázati Hirdetmény 24; 1903. január 24 4. szám Erdősítések megjutalmazása 25-26; A vármegyei épitkezési szabályrendelet némely pontjának módosítása 27; A községi faiskolák és gazdasági ismétlő iskolák egymáshoz való viszonyának szabályozása 28; Természetbeli közmunkának pénzbeli szolgáltatásra átváltoztatása 33; A „Hivatalos Lap” 1903. évi előfizetése 34; Az anyakönyvi törvény 10 alapuló kiküldetések s azok után felmerülő költségek tárgyában kelt 1902. évi 133, 636. számu belügyministeri rendelet 35; Körözvények 35; Hivatalos hirdetések 36; O.-Liszka város vásártéri berendezése 29; Bejelentési hivatalok működése 30; Belügyminister körrendelete a szükseges fütőanyagok beszerzésénél a hazai széntermékekre való figyelem tanusitása tárgyában. 31; Közlemények 31; Póthirdetmény 32 1903. jan. 31: 5. szám Az 1903/4. évi óvó és tanköteles gyermekek összeírása 33, 38,39. A községi iskolai alapvagyonok tulajdonát tevő készpénzeknek állampapírokba fektetése 40. ;A m. kir. pénzügyministerium 4,505/ 1902. P. M szánu intézvénye a „Pénzügyi Közlöny” 3 korona előfizetési díjának 4 koronában való megállapítása tárgyában. 41; A közig. bizottság kebeléből alakitandó bíróságok, küldöttségek és választmányok 41-42; 43; A vármegy alispánjának a közigazgatás december és január havi állapotáról szóló jelentése 43; Beszterce-Naszód vármegye alispánjának 15557/ 902. számu megkeresése Osváth Sándor köröztetése tárgyában. 1903. febr. 5. 6. szám Az 1891. évi. 1. ti-cikknek a közutakon való forgalom biztosságára vonatkozó 112 ben foglalt rendelkezések szigorubb végrehajtása tárgyában kiadott 7406l/ 1902. sz. kereskedelemügyi ministeri rendelet 45; A tenyészapa állatok vételára utolsó részének kifizetését igazoló adóhivatali nyugta fel nem terjesztése tárgyában kelt 115400/902. sz. földmívelési miniszteri rendelet 46 ; A m. kir. kereskedelmi ministernek 69801/ 902. sz. rendelete a budapesti állami mechanikai és órásipari szakiskola tárgyában. 46; A Partsch János alsó-ausztriai pipagyáros pipa gyártmányainak forgalomba hozatalával elkövetett visszaélés megakadályozása tárgyában kiadott 71572/902. sz. kereskedelmi ministeri rendelet. 47; Az Ausztriába készült kereskedelmi utazók részére kiállitandó igazolványok tárgyában kelt 83364/ 902. K. M. rendelet 47-49; Kereskedelemügyi miniszter 78372/VIII.- a 902 kir. számu rendelete a kóser hus árusításának szabályozása tárgyában 49; A házaló kereskedésnek Hont vármegye területén való korlátozása tárgyában kelt 74090/902. számu kereskedelmi miniszteri intézvény 50; A kincstári bélyeges halász űrlapok kezelese és a halászjegyek kiállítása tárgyában kelt 8764/I./5-számu F.M. közrendelet 51; 1903. febr 12. 7. szám: A vármegye székházánál értesítendő kapusi állás 53; A vármegye legtöbb adótfizető bizottsági tagjainak a folyó 1903 évre egybeállított névjegyzékének közszemlére kitétele 54; Földmivelésügyimister 113,302. számu közrendelete, a ragadós száj és körömfájás elfojtása tárgyában 54; Az országos betegűpolági alap terhére rendelt gyógyászati segédeszközök tárgyában 55; A diphtheria-ellenes vérsavó (serum) tartásának forgalomba kozatalának árszabásának és ellenőrzésének szabályozása tárgyában 57; Pakróc város területén a házalás eltiltása tárgyában 58; Körözvények 58; 1903. febr 19. 8. szám Elnöki körlevél 61; Somogyi Gyula árvaszéki irattárnoknak, az árvaszéknél végzett forgalmi teendőkért leendő segélyezése 63; A közigazgatási bizottság határozata a nagy és kis Czigánd községek által a szomotor-páczin-cigándi törvényhatósági közút folytatásában a Tisza folyón gyakorlott vámszedési jogra vonatkozólag 63; Az 1884. évi XVII. t.c 163 értelmében megalakítandó békéltető bizottságok tárgyában 69280/VIII. a 1902. sz. a . kelt kereskedelemügyi miniszteri körrendelet. 65; Dr. Kampis János budapesti anyakönyvi felügyelő „Az állami anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyüjteménye” cimű második javított és bővített kiadásának ajánlása tárgyában. 65; Valamely fedeztetési állomásnak a rendes időnél előbb történendő kivonultatása 66; Pályázati hirdetvény 67; Körözvény 67; Hirdetmény 67; 1903. febr. 26. 9. szám. Az 1903. évi fősorozás elhalasztása 69; A m. kir. belügyminister intézvénye a szinnai szolgabíró hivatalhoz ideiglenes díjnok engedélyezése iránt 70; A kereskedelmi m. kir minister tudatja, hogy Below Schlaton Pál budapesti német császári főkonzulnak 6 hétre terjedő szabadságidő engedélyeztetvén, helyettesítétével gróf Mirbach Herb. követségi titkár bizatott meg; J70; Jegyzőkönyv Mouritz Ödön hagytéka ügyében 70; Rendeletek 71; Az elsőfoku ipaarhatóság által kiállítandó ideiglenes igazolványok és munka könyvek mikénti kiállítása tárgyában kelt 49920/902. számu K.M. körrendelet 73; A Bodrog folyón lévő kompon engedélyezett vámszedési jog tárgyában 74; A belügyminister 135467/902. szamu körrendelete a rendőrség tevékenységéről szoló statisztikai kimutatások tárgyában 76; A kereskedelügyi miniszter 4781/VIII. sz. rendelete az építkezéseknél több mint 20 munkás alkalmazásánál 76; Belügyminister 5675/903. sz. rendelete, az esetleg szükségessé válható árvédekezés sikerének biztosítása tárgyában 77; Közlemények 77; Az 1902. évi út- és ebadó hátrálék kimutatások 1902. évi december 31-iki állapota; Az 1903/4. sorozási évben Munkácson megtartandó utóállítások határnapjai 79; Pályázatok, körözvények, hivatalos hirdetések 79; Pályázati hirdetmények 80-81; Körözvények 82; Arverési hirdetmény 83; 1903. márc. 5 10. szám Csorna nagyközség területén a házaló kereskedés eltiltatott 85; Az ipari munkának vasárnapi szünetéről 85; A kereskedelmi m. kir minister 54969/VIII) a 902. számu körrendelete az acetylin gáz előállítása és használata tárgyában 86-87; Szabályzat 88-90; Az elmebetegek szállításának ügye 90; Pályázati hirdetmény 91; Körözvények 92; 1903. márc 12 11. szám Durczinszky Gyula 300 korona pótdíja 93; Lippe Ignácnak a szerencsi szolgabírói hivatalnál való alkalmaztatása 94; A sztropkói szolgabíró hivatalnál mult évi december ho 31.én alkalmazott kisegítő nyugdíjas ügye 95; Általános jellegű de további intézkedést nem igénylő rendeletek értesítések és más közlemények 98-102; Szabályzat 103; Engedély 104; Bizonyítvány 105; Pályázati hirdetvények 105; Körözvények 106; Felhívás 107; Árverési hirdetmény 108; 1903. márc. 26. 13, szám Közérdekű határozatok 109; Az alispán előterjesztése a szinnai és sztropkói főszolgabírói hivatolokhoz egy-egy díjnoki állás rendszeresítése iránt 122; Az államépítészeti hivatal fönökének előterjesztése az újonnan épülő főorvosi lak szenyviz csatornáinak levezetése és ezen munkálatok létesítése költségeinek kiutalása tárgyában 123; A községek által a főszolgabírákhoz beküldött pénzek bejelentése 125; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 125-127; Körözvények: Özv, Egei Gáspárné illetőségi ügye 127; Árverési hirdetmény 128; 1903. ápr. 2 14. szám A bábatartásról alkotandó vármegyei szabályrendelet tervezete 129; Szabályrendelet a bábaügy rendezéséről 129-131; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 131-133;Zemplénvármegye közönsége által a Ludovika akadémiában betöltendő gróf Buttler János féle alapitványi helyre vonatkozó pályázati hirdetmény 133; Pályázati hirdetmény, Felhívás 134; Árverési hirdetmények 136; 1903. ápr. 9. 15. szám Az államépítészeti hivatal előterjesztése a vármegyei utkaparók fizetésének rendezése és javítása tárgyában 137; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek , értesítések és más közlemények 138; A hadsereg katonai nevelő és képző intézeteiban az 1903/4 iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami alapítványi helyekre vonatkozó hirdetmény 138; A községi és körjegyző időszaki teendő czimű munka ajánlása tárgyában 140; A tüzoltásnál használandó „egységes fecskendő” megállapítása tárgyában 141; Pályázat erdősítési jutalmakra 143; Pályázati hirdetmény körözvények 144; Versenytárgyalási hirdetmény 147; 1903. ápr. 23 17. szám A földmyvelésügyi minister 6078/903. számu intézvénye a kopár területek erdősítéséért utalványozott államsegélye közhírré tétele tárgyában 149; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek értesítések és más közlemények 162; Körözvények 164; Versenytárgyalási hirdetmény 167; 1903. ápr. 30 18. szám A felekezeti elemi iskolai tanitók második ötödévi pótlékának biztosítása tárgyában 169; Dél –Afrikába való kivándorlás tárgyában 172; Pályázati hirdetmény 174; Körözvények 175; 1903. máj. 7. 19. szám Romániába vagy Szerbiába utazóknak utiigazolvánnyal való ellátás végett a határszéli hatósághoz utasításának mellőzése tárgyában 177; Az anyakönyvi utasításnak a halálesetekről hivatalból adandó értesítésekről szóló 79-nak módosítása tárgyában 130; A honvédhadapród iskolákban 1903/4. tanév kezdetén betöltendő helyekre vonatkozó pályázati hirdetmény ; A védköteles házasulók nősültetése felől hivatalból adandó értesítés 181; Kérvénye a „Magyar Hirlap” kiadó részvénytársaságnak a kiadásában megjelenő „Friss Ujság” és Friss Ujság Képes Családi Lapja utcai elárusításának további 3 hónapra való engedélyezése iránt; 182; Pályázati hirdetmény, Körözvények 183; Hirdetmény 185; Árverési hirdetmény 186 Rendkívüli kiadás 1903. máj. 2. A vármegye 1902. évi házi pénztári bevételeiről és kiadásairól szerkeztett számadás 187-188; 1903. máj 14 20. szám Elnöki körlevél 189; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 190; Gálszécsi járás főszolgabírájának 1456/1903. számu jelentése Kozics Mihály ápolt költségei tárgyában 194; Körözvények 195; Az erdőbényei fürdő bérkocsi díjszabályzata 197; Versenytárgyalási hirdetmény 198; 1903. máj. 21. 21. szám Vihnye gyógyfürdőben a tisztviselőknek adandó 50 illetve 15% kedvezmény 199; Körözvények 199; Árverési hirdetmény 201; 1903, máj 28. 22.szám Elnöki körlevél (Zemplén megye alispánjától) 203; A vallás és közoktatásügyi ministerium elrendeli 203; Az elemi iskoláknak a Zemplénvármegye közmivelődési alapból való segélyezése 204; Iskolaházak szabály ellenes építése 204; A vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagjainak 1903. évre összeállított névjegyzéke 205; Az állami gyermekmenhelyek önállósítása tárgyában 206; Hivatalos munkaidő beosztása 207; Pályázati hirdetmény, Körözvények, 208; Hibaigazítás 209. 1903. jún. 4. 23. szám A velejte-toronyai viczinális út ügye 211; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek értesítések és más közlemények 212; Körözvények 214; Hirdetmény, hibaigazítás 218. 1903. jún 11. 24. szám: Az alispán jelentése a Rákóczi szabadságharcz megünneplése költségeinek fedezése tárgyában 219; Szabad forgalomra jogositott kerti telepek 221; Körözvények 222; Hirdetés 224; Melléklet – az 1903. évi törvényhatósági utadó összeirási lajtstomainak elkészítése iránti rendeletek 225. 1903. jún. 18. 25 . szám: A vármegye alispánja a 4386/903. számú közgyűlési határozatra a szükségessé vált uj állások szervezése iránt előterjesztést tesz 225; A budapesti állami gyermekmenhelylyel folytatott levelezés tárgyában 227; Pályázatok, körözvények, hivatalos hirdetések 230; Hibaigazítés 231; 1903, jún. 25. 26. szám A vármegye alispánja előterjesztése az ünnepnapokon a délutáni munkaszünet iránt 233; Az árvazéknél alkalmazott kisegítő munkaerő díjazása 234; Általános jellegű. de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 234; Pályázatok, körözvények, és hivatalos hirdetések 236. Hirdetmény 239; 1903. júl. 2. 27. szám A m. kir földmivelésügyi minister 12812 számú intézvénye a kulturmérnökök kiküldetését kérő folyamodványok egyszerűbb elintézése tárgyában 241; A kaszinókban s más társaskörökben alkalmazott borbélyok és fordrászok vasárnapi munkaszünetének ellenörzése tárgyában 243; Romániából kivándorolt és utlevél nélkül talált zsidók visszatolonczolása tárgyában 243; Pályázati hirdetmény 246; Körözvények 247; Melléklet-A törvényhatósági utadók folyó 1903. évi február és márczius havi befizetéséről és a márczius hó végén mutatkozó hátralékokról szóló kimutatás. 1903.júl. 9. 28. szám A községi állategészségügyi pénzalapok felhasználása 253; A kereskedelmügyi m. kir minister 1903. évi 28.559 számu rendelete az ipari munka vasárnapi szünetelése tárgyában. Pályázati hirdetés 257; 528; Körözvények 259; Döghe községben fellépett száj-és körömfájás 263; Árverési hirdetmény 265; Hirdetmény 266; 267; 1903. júl. 16. 29. szám Somossy Sándor szolgabíró Nagymihályból Szinnáró Homonnára történt áthelyezése folytán felmerült költségének megtérítése iránt folyamodik 269; A rendelkezési alapból történt segélyezések 270; A vármegye rendelkezési alapjára ügyelő választmánynak véleményes előterjesztése az alapból leendő segélyezések tárgyában 270; Az iskolai rend védelméről szóló szabályrendelet 271; Szabályrendelet 271; A m. kir. államépítészeti hivatal előterjesztése a vármegyei főorvosi lakás villamos berendezésére vonatkozó költségvetés tárgyában. 272; A vármegyei árvaszéki irattár kibővítési munkálata ügye 272; Főorvosi lakás világítása 273; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 273; Az állam által kezelt erdők és kopár területek birtokosai beadványainak szabályozása. 274; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 275; 1903. júl 23. 30 . szám A zólyom brezói m. kir. csőgyár ajánlása 279; Guseo Ferenc volt vármegyei gyám pénztári könyvelőnek kérvénye melyben a vármegye volt pénztárában teljesített rendkivüli munkálataiért magát dijaztatni kéri. 280; A Turány-Lomna-Oroszkrucsói és a Minyócz-Felsőolsva-Alsóolvsa –Kerekréti viczinális közut érdekeltségének megállapítása 280; A rendkivüli fahasználatokból befolyt vétel árakból hatósági intézkedésre letett alapok biztosíték jellege 281. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek értesítések és más közlemények 282, Pályázatok , körözvények és hivatalos hirdetések 285; Árverési hirdetmény 290; Melléklet-A vallás és közokt. ministerium 2367 eln./1903. sz. körrendelete és a kir. tanfelügyelő elöterjesztése az óvó- és tankötelese gyermekek összeirása, illetőleg a tankötelezettségi vallás és közokt. minitsteri utasítás végrehajtása tárgyában. 1903.júl. 30 31. szám A hajókon és egyéb úszómükön alkalmazott gőzkazánokról szóló 1895 évi 59963 szamu s a kereskedelemügyi m. kir miniszter által kiadott szabályrendelete 16 a pontjának módosítása tárgyában kiadott közrendelet. 291; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 292; A kóbor czigányok ellen a román kormány által tett rendszabályok tárgyában. 294; A községi katonaügyi igazgatás cimű tan és –kézikönyv ajánlása tárgyában. 294; Tájékoztató a kassai községi közigazgatási tanfolyamra való felvételről az 1903/4. tanévre 205; A honvédség őszi gyakorlata alatt előfordulkató mezei károk megtérítése 296; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 297; Árverési hirdetmény 304 1903. aug. 6 32. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek , értesítések és más közlemények 305. Pusztafalu községben fellépett ragadós száj és körömfájás esete; 308; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 308; Árverési hirdetmények 313; 1903, aug. 13 33. szám: Kérvénye a „Magyar Hirlap” kiadó részvénytársaságnak a kiadásában megjelenő Kérvénye a „Magyar Hirlap” kiadó részvénytársaságnak a kiadásában megjelenő „Friss Ujság” és Friss Ujság Képes Családi Lapja utcai elárusításának további 3 hónapra való engedélyezése iránt 315; Kérvénye Wodianer F. és fiai hirlap kiadó czégnek a kiadásában megjelenő „Kis Ujság” és „Ejnye be jó” czímű lapoknak utczai elárusítása iránt 316; Kérvénye a Magyarországi kath. egyesületek országos szövetsége laptulajdonos képviselőjének a kiadásában megjelenő „Uj lap” utczai árusítása iránt 316.; Általános jellegű , de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 317; Az Északamerikai Egyesült Államok 1903. évi márczius 3.i bevándorlási törvényének közlése tárgyában 318; Melléklet: Az Északamerikai Egyesült-Államok 1903. évi márczius 3-i bevándorlási törvényének kivonata. 319; Pályázatok,körözvények, és hivatalos hirdetések 321; Árverési hirdetmények 329; 1903. aug.20 34. szám Grünvald Béla szobrára megszavazott segély 331; Az állami felső ipariskoláknak és a budapesti állami felső építő ipariskolának a középiskolákal egyenrangu tanintézetek közé sorolása tárgyában 332; Iparügyekben a közigazgatási hatóságok és a bírüságok közt felmerülő hatósági összeütközés esetén követendő eljárás 332; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetésej 333; Árlejtési hirdetmény 338; Pót-hirdetmény 338; 1903. aug. 27: 35. szám Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések. 339; Árlejtési hirdetmény, Körözvények 340. 1903. szept.3 36. szám a hiuzok és farkasok elpusztitóinak a földmívelésügyi minister úr által leendő jutalmazása 342; Fertőző betegek vasuton való szállítása tárgyában 346; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 347; Árverési hirdetmények 355; 1903. szept 10. 37. szám Az útkaparók nyugdíjjogosultsága 357; Személyi hírek 358; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 358; Árverési hirdetmény 363; Rendkívüli kiadás 1903. szept. 12. Elnöki körlevél a sátoralja-ujhelyi közgyűlésről 365; A vármegye közigazgatási árva és gyámügyi 1904. évi költségelőirányzata 367; Hivatalos hirdetmény ; Pályázati hirdetmény 368; 1903. okt. 1 40. szam: Hivatalos hirdetmény 369; A felekezeti iskolai tanítók fizetéskiegészítő és korpótléki állam segélyeinek elszámolása, valamint az államsegélyes felekezeti tanítók változásának pontos bejelentése 402; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények,403 Személyi hirek 404; Hirdetmény 410 1903. okt. 8 41.szám A községi előljáróság részére érkező levelek kézbesítése tárgyában 411; A községi előljáróság részére érkező levelek kézbesítése 411; Az elhagyottá nyilvánított gyermekek elhelyezése tárgyában 412; A hangversenyek, mutatványok stb. engedélyezése tárgyában kiadott 64,573 /1901 B.M. számú körrendelet 8 ának módosítása tárgyában 413; Kérvénye a „Hirlapterjesztő vállalat”nak a „Függetlenség” politikai napilap utcai elárusításának engedélyezése iránt. 413. Wodianer F. és fiai hírlapkiadó czég kérvénye a 12680. számú engedély meghosszabítása iránt 414. Pályázatok, körözvények, és hivatalos hirdetések 415; Hivatalos árverési hirdetmény 424; Árverési hirdetmény 425; 1903. okt 15. 42. szám. Halotti anyakönyvi tanusitványok megküldése tárgyában 427; Pályázati hirdetmény 428; Körözvények 429; Hirdetmények 436; 1903. okt 22. 43. szám A kir. törvényszék által használt és a vármegye tulajdonát képező épületeknek és börtönhelyiségnke, a vármegye részére való visszaszerzése 439; Az alapok pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezése 440; Guseó Ferencz volt gyámpénztári könyvelő jutalmazása 441; Özv. Somossy Sándorné segélyezése 442; Özv. Nádassy bertalanné szül. Jancsó Mariska segélyezése 442, További intézkedést igénylő, általános jellegü rendeletek 443; Az „Ujlap” utczai elárusitása 447; Pályázati hirdetmény 447; Körözvények 448; Árverési hirdetmény 450; A vármegyei tüzoltó szövetségek alakítása tárgyában 445; 1903, okt. 29. 44. szám Matolai Etele nyug. alispán nyugdij ügye 447; A községek tulajdonát képező apaállatok elhullás elleni biztosítása 452; Olvastatott a vármegye rendelkezési alapjára ügyelő választmánynak véleményes előterjesztése az alapból történt segélyezések tárgyában 452; Idegen nyelvü iratok fordítási ügye 453; Kérvénye a „Kurucz Ujság” czimű krajczáros politikai napilap kiadóhivatalának, a nevezett ujsag utczai elárusításának engedélyezése iránnt 453; Az elhagyott gyermekek védelméről szóló 1/1903. számu szabályzat 34 ában említett bizonyítványok dijtalan kiállítása tárgyában 454; Székely Aladár budapesti könyvkiadó kérvénye magyar sajtótermékek árusításának engedélyezése iránt. 454; Körözvények 456; 1903. nov.5 45. szám A töketerebes-galszécs varannó helyi érdekű vasút részvénytársaság igazgatósága kéri 467; Olvastatott az alispánnak javaslata a vármegyei 2%-os pótadó tartozás kiegyenlítése tárgyában. 468; A gyógyszerkülönlegességekről és titkos összetételű gyógyszerekről szóló 90.000/ 1903. B:M.sz körrendeletben kitüzött határidők meghosszabitása tárgyában 468; A pékiparosok vasárnapi munkaszünete tárgyában 470; A csont, rongy s nyers bőr gyűjtésének szabályozása tárgyában 470; Körözvények 471; 1903. nov. 12. 46. szám A megüresedett mértékhitelesitő hivatalok betöltése tárgyában kiadott 10785/903. számu kereskedelmi ministeri körrendelet. 479; Hromó József sátoraljaujhelyi lakos kártalanitási ügye 480; Néhai Sztaroscsák György útkaparó családjának felsegélyezése 480; Popcsák György tokaji utbiztos kérvénye utiátalányának felemelése tárgyában. 481; A gyámpénztári pénzkészletnek pénzitéteteknél való elhelyezése 482; Az 1904. évre köztenyésztési igazolványal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje 483; A vármegyei út és potadó valamint egyébb vármegyei járulékok behajtása. Körrendelet . Valamennyi községi és körjegyzőknek. 484; Körözvények 485; Árverési hirdetmény 490 1903. nov. 19. 47. szám Elnöki körlevél díszközgyűlésre (Zemplén megye alispánjától) 492; Az Ung és Zemplén vármegyék tulajdonát képező „Sztrajnyáni” vámos hídon, a folyó évi november hó 5-én lejáró vámszedési jog meghosszabbítása 492;, Olvastatott a I, II,III,IV- és V. aljegyző közös kérvénye lakbérjárandóságaik felemelése tárgyában 492; Olvastatott Beregvármegye törvényhatóságának átirata a kocsmáknak vásár és ünnepnapokon való zárvatartásárá vonatkozó szabályrendeletének módosítása tárgyában. 493; A legenve körjegyző jelentése Pajzos János hagyatéki ügyében 493; Dr. Bálint Béla: „Kézikönyv a zálogleveles kölcsönökről” czimű munkájának ajánlása tárgyában. 495; Kimutatás 498; Körözvények 500; Árverési hirdetmény 504, Árverési feltételek 504; 1903. nov. 26. 48. szám Uj állások rendszeresítése 508; A vármegye tulajdonát képező mezőlaborczi vámoshidon a folyó év deczember hó 30-án lejáró vámszedési jog meghosszabbítása 508; A A vármegye tulajdonát képező alsó-hrabóczi vámoshidon a folyó év deczember hó 31-én lejáró vámszedési jog meghosszabbítása 509; Körözvények 510; Árverési hirdetmény, hibaigazítás 514; 1903. dec 3. 49. szám A vármegye alispánja a sárospatak-karádi közut négy variánsának közigazgatási bejárásáról szóló jegyzőkönyvet bemutatja 515; Az 1% közművelődési pótadó megszavazása 516 A szavazási pótadó megszavazása 517; A közigazgatási hatóságok közremüködése hulla vizsgálatoknál 518; Körözvények 520; Hirdetmények 529; 1903. dec 10. 50. szám Elnöki körlevél rendes közgyűlésre (Zemplén vármegye alispánjától) 531; Uj állások rendszeresítése 532; A házi pénztárnak az ebadó alapból felveendő kölcsöne 533; Az 1904. évben végrehajtandó háromszögelés, határleírás, részletes felmérés , mérnöki helyszínelés munkálatainak előirányzata tárgyában kelt pénzügyminiszteri körrendelete. 535. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 537; Fellebezések felszerelése és beadása 538; Körözvények 540. 1903. dec. 17. 51. szám: A varannói járás főszolgabirája, a sókuti körjegyző körébe tartozó községeknek a nyomásos gazdálkodás további fentartására vonatkozó szervezési szabályrendeleteit jóváhagyás végett bemutatja. 547. Kérvénye a „Magyar Hirlap” kiadó részvénytársaságnak a kiadásában megjelenő „Szikra” czimű heti lap utczai elárusításának engedélyezése iránt 549. A cs. és kir. csikótelepek számára alkalmas csikók beszerzése 550; Körözvények, hirdetmény 551; Árverési hirdetmények 560; Hibaigazítás 561; 1903. dec. 24. 52. szám Az alispán előterjesztése a Rákoczi ünnepély költségeinek a rendelkezési alapból történt fedezetének jóváhagyása tárgyában 564; A vármegyei tiszti főorvosi lak építési költségei 565; A sorozó bizottságok megvendégelése czimen a községi pénztárak megterhelése 565; A tenta-írón és szénpapirosnak a halálesetfelvételeknél használhatása tárgyában 566; az 1903. évi III. korosztályu hadkötelesek nősülése tárgyában 567; A Friss Ujság és Friss Ujság Képes Családi Lap utczai elárusítása 567; Szolgabírói határidő és községi és körjegyzői határidő napló 567, körözvények 568; Árverési hirdetmény, Helyesbítés , Hibaigazítás 572. 1903. dec. 31 53. szám Az „Uránia” tudományos szinház nevének megvédése 573; A gyámhatóságot érdeklő anyakönyvi adatok 574; Minták-Melléklet a 110,039/1903. B. M. számu körrendelethez. 575; II. Melléklet a 110,039/1903. B. M. számu körrendelethez ( B. minta) III. Melléklet a a 110,039/1903. B. M. számu körrendelethez (C. minta) 576; Földmiv. minister rendelete az eleven hasznos vadaknak s a hasznos szárnyas vadak tojásainak külföldre szállítása tárgyában 577; A község és egyéb helynevekről szóló 1898 IV. t.cz végrehajtására nézve szerkesztett munka ajánlása tárgyában 578; Körözvények 579;

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1903-01-01
 • Temporal:

  • 1903.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use