Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 97.3 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 97.3 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Görgey Géza / szerkesztő

1906. V. évfolyam 33.szám

Description

  • v. évfolyam sátoraljaujhely 1906.január 4. 1.szám A vármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagok 1906. évre kiigazitott névjegyzéke 1; Utlevél lapok felszerelése 2; A magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság kérvénye a „Független Hirlap” és „Polgár”, „Uj Magyarország”, „Extrablatt” és „Haladás” czimű 2 filléres politikai napilap utczai elárusitása iránt. 4; Körözvények 5; Pályázati hirdetmény 8 1906. január 11. 2. szám Takács Jánosné nyugdijügye 9; 1906. évre 1 babaösztöndij engedélyezése-utasítás 10; Községi és körjegyzők jutalmazása 14; A közigazgatási hatóságok postatakarékpénztári chequejeinek bélyegmentessége 15; Körözvények 15, Melléklet: Községi és körjegyzők jutalmazása 17; 1905. jan 18- 3.szám Az 1903./4. sorozási évfolyamba tartozó póttartalékosoknak tényleges szolgálatra való behívása 19; Az alapok pénzkezelésének gyümölcsöző elhelyezése 20; A tisztviselők anyagi megélhetésének és a közigazgatási zavartalan menetének biztosítása 22; Varannón fedeztetési állomás létesítése 26; A gyógyszerész gyakornokoknak szerződésileg kikötött idejük kitöltése s az 1892. évi 35985 számu m.k. vallás és közoktatási m. rendelet betartása s esetleg annak 7. pontjában foglaltak pontos bizonyitása. 26; Landerman Miksa sátoraljaujhelyi lakos kérvénye 29; Körözvények 29; Melléklet 33; 1906, ápr 12. 4. szám Dókus Gyula alispán visszahelyezése, elnöki körlevél 33; Az elmozdított és felfüggesztett vármegyei alkalmazottak visszahelyezése 35; Hivatalos lapba tett közlemények 36; 1906. ápr.19. 5.szám Az anyakönyvvezető teendőknek a községi a körjegyzök általi ellátása 37; A m. kir. Tud. Egyetemi nyomda által szállitott szolgálati cselédkönyvek árának leszállítása 39; Körözvények 41; Árverési hirdetmény 42; 1906. ápr. 26 6.szám Elnöki körlevél rendkívüli közgyűlésre 45; Gyámpénztári pénzkészletnek a pénzintézeteknél való elhelyezése 46; Az ásványos és egyéb vizek szénsavval való telitésének szabályozása 47; Körözvények 47; 1906. május 3. 7. szám Elnöki körlevél 49; A marhahús mérés szabad gyakorlásának korlátozása 50; Vármegyei pótadók, utadó egyéb vmegyei járulékok valamint a községi pótadó hátralékok behajtása 51; A határrendőrségről szóló 1903. VIII. t.cz életbeléptetése 52; Körözvények 54; Melléklet-vármegyei pótadók, utadó, egyéb vármegyei járulékok valamint a községi pótadó hátralékok behajtása 61; A marhahús mérés szabad gyakorlásának korlátozása 60; 1906. máj. 10 8.szám Vármegyei szabályrendeletek 61; Körözvények 65; Melléklet 66; 1906. május 17, 9.,szám, Bérkocsi szabályzat 69; Sátoraljaujhely r.t.város szabályrendelete 71; A vármegye alispánjának jelentése dr. Schön Vilmos arcképének elkészítése tárgyában. 72.; A vallás és közoktatási miniszter úr közrendelete 72; Az 1883; XX t.c. 38 a alapján a vadorzások meggátlása iránt kiadott intézkedések megszegőinek megbüntetése tárgyában 75; Tájékoztató 76; Tértivevények használata bírósági kézbesítéseknél 78; Építkezési engedélyeknek iparhatósági telep engedélyhez kötött iparüzleteknél való kiadása tárgyában 81; Körözvények 83; 1906. máj. 24. 10. szám A tombolajáték engedélyezése alkalmából megállapított feltételek betartása 85; Az ungvári kir. bábaképző-intézet ügyrendének kivonata 86; A vármegy.-i szegény alapról alkotott szabályrendelet 87; Külföldiek nyilvántartása fürdőtelepeken 87; Körözvények 88; Rendkivüli kiadás 1906. máj. 28. 11. szám 1905. évi pénztár számadás 93; 1906. máj. 31 12. szám Utasítás a Vármegyei Hivatalos Lap mellékletében megküldött szabályrendeletek tárgyában 95; Községi és körjegyzők 1905. évi fizetéskiegészítése 95; A vármegye pót szervezési szabályrendelete 96; Pótszabályzatrendelet 96; Kossuth – szobor bizottság ülésének jegyzőkönyve 98; A fiumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába megüresedő helyekre pályázati hirdetmény 98; Pályázati hirdetmény 101; Melléklet vegyes felülvizsgáló bizottságok szervezése és müködési napjainak megállapítása 111; 1906. jun. 7. 13.szám Elnöki körlevél 111; Elnöki pótkörlevél 112; a Chewra Kadischa kórháza 113; Siketnéma tankötelesek összeírása 113; Pályázati hirdetmény 114; Kimutatás 117; Pályázati hirdetmények 123; Czigányzenekaroknak a katonai egyenruhához hasonló öltöny viselésétől való eltiltása 129; Körözvények 131; Versenytárgyalási hirdetmény 134; Melléklet 135; 1906. jun 14. 11. szám Felhivás a XV országos tüzoltó szaktanfolyam látogatására 136; A közig. hatóságok hatáskörébe utalt kihágásokkal terhelt s ismeretlen helyen tartozkodó egyének köröztetése 138; 1905. évi fősorozás 140; Budapesti Orvosi Ujsag kérelme 142; Bulgáriában az 1905. év folyamán ellopott 20-20 arany frankról szóló bankjegyek feltalálása 143; Prihoda András garanyi lakos panasza 143; Rudolf Macek munkakönyvével csavargó egyén letartóztatása 144; körözvények 145; Hirdetmények 149; 1906. jún 21. 15. szám Szabályrendlet minta a vásár- és piacrendtartásról 151; Köz, illetve körgyám állások szervezése 154; Az 1906/7 tanévi óvó és tanköteles gyermekek összeírása 154; 1905. évi egészségügyi adatok beszolgáltatás 156; A nyilvános tánctanitás szabályozására vonatkozó 50743/1896. B.M. számu körrendelet módosítása 157. Az Északamerikai Egyesült Államokban elhalt vagy szerencsétlenül járt magyar alattvalók kártérítési igénye 159; Az igazolási jegyek beszerzése és azok árának kezelése tárgyában 160; Hartmann Ferencz illetőségének megállapítása céljából nevezett egyén hollétének kipuhatolása 161; Szökött cselédek munkások stb. elővezetése 161; Külföldiek nyilvántartása 163; Melléklet 1905. évi egészségügyi adatok beszolgáltatása 167; Munkásmozgalom meggátlása érdekében éjjeli távirdai szolgáltatás létesítése 176; Körözvények 177; Hirdetmények 180; 1906. jun 28. 16.szám A hivatalos óráknak a nyári időszak tartamára való megállapítása 167; Állategészségügyi értesítő 168; 1906. jul 5. 17. szám Vármegyei szabályrendelet 169; Kiskoru Grünwald Teréz nevelési pótléka 185; Gyümölcstermés értékesítése 188; Gyártelepeken alkalmazott külföldiek nyilvántartása 189; Utlevelek kiállita körül tapasztalt szabálytalanságok 192; Körrendelet 193; Körözvények 195; Hirdetmények 197; 1906.jul 12 18.szám A bodzásujlak-garanyi viczinális közutnak a vármegyei közutak sorába leendő felvétele 199; Delenszky Károlyné sátoraljaujhelyi közkórházi volt ápolónő 400kor. jutalma 199; A központi választmány jegyzőkönyvének közszemlére tétele 200; Farkas István csavargó letartóztatása 201; Körözvények 202; 1906. jul. 19. 19. szám Elnöki körlevél 208; A kiépítendő törvényhatósági közutak kijelölése, építési programm és rendelkezésre álló fedezet megállapítása 208; A miskolczi bábaképző tanfolyamokra a jelentkezőnők bejelentése 211; Az 1906. évi törvényhatósági utadókivetési munkálatok 212; Tájékoztató 213, Szegénységi bizonyítvány 215; Földm. miniszter körrendelete a birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló törvény végrehajtása tárgyában 216, Az Országos Református Tanáregyesület közgyűlése Sárospatakon 218; Hirdetmények 220; Árlejtési feltételek 223; Hirdetmények 224; Melléklet- Az 1906. évi törvényhatósági utadókivetési munkálatok 227; A miskolczi bábaképző tanfolyamokra a jelentkezőnők bejelentése 222. 1906. julius 26. 20. szám Szabályrendelet 227; A járási számvevői nyilvántartások vezetése 228; Ungvári kir. bábaképző intézet ügyrendje 229; Értesítés 232; A m. kir. halálélettani és szennyviz tisztitó kisérleti állomás szervezeti szabályai 235; Körözvények 237; Melléklet 240; 1906. aug. 2. 21.szám Gyulay A. Lajos utbiztos nyugdijjogosultsága 243; Bérkocsi dijszabályzat a sárospataki járás területén iparengedélyel bíró bérkocsisok számára 244; A zemplénvármegyei „Erzsébet közkórház” építési költségeinek leszámolása 246; Zemplén vármegye központi segéd, kezelő és szolgaszemélyzetének és dijnok karanak a 100-as bizottsággal szemben fenálló tartozásulnak mikénti visszafizetése tárgyában benyújtott kérvénye 247; Rendőrközegek c. tankönyv ajánlása 253; A községi közigazgatási vizsgálatokon kitüntetéssel minősitett jelöltek ajánlása 253; A tombolajáték engedélyezése alkalmából megállapított feltételek betartása irán 43,504. szám alatt kibocsátott körrendlet kiegészítése 255; A Magyar Hirlap kiadó részvénytársaság kérvénye a „Friss Ujság” „Magyar Hirlap” és „Budapesti Napló” cz. politikai napilap utczai elárusítása iránt 255; Dr. Szentkirályi Sándor ügyvédnek az „Elmebeteg körüli ejárások” czimű könyvének ajánlása 256; Körözvények 260; Hirdetmények 263; Melléklet: A sopron-szombathelyi tipusu hamisitott ezüst egyforintosok 267; 1906. aug. 9. 22.szám Transvaal és Orange államokba való bevándorlás korlátozása tárgyában 267; oltási és ujraoltási jegyzőkönyvek és oltási kimutatások beterjesztése 267; A különböző vallásfelekezethez tartozók temetkezési szabadságának biztosítása 268; Az 1905. évi fizetéskiegészítés kiutalása 269 körözvények 269; Hirdetmények 273; 1906. aug. 16. 23.szám Hirdetmény 275; Rendkívüli kiadás 1906. aug. 17. 24.szám Hirdetmény 1906. aug. 23- 25. szám Dr. Szentkirályi Sándor szatmári ügyvéd „Elmebetegek körüli eljárás” czimű 282; Körözvények 283; Hirdetmények 284; Melléklet – Dr. Szentkirályi Sándor szatmári ügyvéd „Elmetegek körüli eljárás” czimű műve. 287; 1906. aug 30. 26.szám A vármegye tulajdonát képező mező mezőlaborosi vámos hidra a vámszedési jog engedélyezésére vonatkozó miniszteri intézvény 287; Behajthatatlan pót- és utadó törlések 290; Értesítés 294; Körözvények 295; Melléklet: Bahajthatatlan pót- és utadó törlések 298. 1906. szept 6. 27. szám A vármegye 1907-1908. évi költségelőirányzata 299; Körözvények 301; Hirdetmények 312; Rendkívüli kiadás 1906. szept 7. 27. szám A vármegye 1907. évi közigazgatási árva és gyámügyi költség-előirányzata. 1906. szept. 13. 29. szám Elnöki körlevél 317.; A Wodianer F. és Fiai czég kérvénye a „Friss Ujsag” és „Ejnye be jó” czimű krajczáros politikai napilap utczai elárusítása iránt 318; Az iskolaszék teendői általában 319; Az iskolaszék szervezete 320; Körözvények 321; Melléklet 325; 1906. szept 20. 30. szám Az 1907. évre érvénynyel bírandó, legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzéke 318; Kereskedelemügyi hirdetmény 318; Ung és Zemplén vármegye tulajdonát képező nagymihály-sztrajnyámi vámos hidon engedélyezett vámszedési jogra vonatkozó ministeri intézvény 319; Bizonyítvány I. minta, 322,; Bizonyitvány II. minta 323; Formular I Zeugnis( a bizonyítványok német fordításának első mintája 324; második mintája 325; Hirdetmény 326; Helységnévtár ujabb kiadása 327; Amerikai állampolgári okmányokkal és utlevelekkel való eljárás 327; Utleveélügyben a katonai hatóságokhoz beadandó kérelmek bélyeg mentessége 328; A községek részére érkező postautalványok és postatakarékpénztári utalványok kézbesítése és azok összegeinek kifizetése 329; Melléklet 329; Melléklet: A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr folyó évi ad 2973/eln számu körrendelete a Németbirodalomba szállítandó lovak kedvezményes vámkezelése tárgyában 334; Bizonyítvány I minta, II. minta, Zeugnis Formular I, Formular II. Melléklet, Melléklet: M. kir földmivelésügyi miniszter úr intézvénye a gazdasági akadémiák uj szervezeti szabályzata tárgyában 1906. okt 4. 32. szám Utasítás a Vármegyei Hivatalos Lap mellékleteképen megküldött Vármegyei Szabályrendeletek tárgyában. A sorozási pótadó megszavazása 346; Az emberi hullák és hullarészek szállítása és kiásatása tárgyában kiadott szabályrendelet 347; Szabályrendelet 348; Hullaszállítási levél 351; Körözvények 353; Hirdetmények 355; Melléklet: ; Az emberi hullák és hullarészek szállítása és kiásatása tárgyában kiadott szabályrendelet 1906. okt. 11. 33. szám Uj állások szervezése- A napidíjasok illetményeinek rendezése. Az utiátalánynyal ellátott tisztviselők mellékjárandóságainak felemelése 357; Az alispán jelentése Havaj és Radvány községek közötti th. utszakasznak a th. uthálózatból való kihayásáról és a havaj-mezőlaborczi közs. közl. utnak a th. utak sorába valóó felvételéről 359; A vármegyek 1907/8 évi. közuti költség előirányzata 361; Füzesséry Ödön tokaji főszolgabiró előléptetése 364; A Varannó-magyarkrucsó-alsómarócz-tapolybánya-tapolyiszép-tapolymogyorósi viczinális közut fentartásához adandó vármegyei segély 365; 2%-os vármegyei nyugdíj-pótadó megszavazása 365; B. M. körrendelet a külföldön munkaközben ért baleset folytán elhalt egyének kártalanitási összeg kieszközlése tárgyában 366; Körözvények 368; Pályázati hirdetmény 373, Meghívó rendes közgyűlésre 374; 1906 okt. 18. 34.szám A vármegye dologi szükségletének biztosítása 375; 1. százalékos vármegyei közmüvelődési pótadó megszavazása 1907 évre 376; A nemzetiségű üzelmek korlátozása 377; Körözvények 378; Hirdetmények 381; 1906. okt 25. 35. szám A bodrogközi és mezőlaborczi fpszolgabírói hivatal szervezése 383; Az „Erzsébet” közkórház elmebeteg osztályának tulzsufoltsága 384; A József kir. herczeg szanatorium egyesület házassági emléklapjainak az anyakönyvi hivataloknál való forgalomba hozatalaa 384; Külföldről rendelt gyógyszerek kiadatása 385; Körözvények 386; Helyesbítése 388; 1906. nov.. 1 36.szám Kossuth Lajos összes munkáinak megrendelése 389; Kisázsiai chaldeus papok engedély nélküli koldulása 390; A „Hungary” czimű angol képes ujság részéről a törvényhatóságok és nagyobb városok ismertetése cséljából tervezet közleménysorozat támogatása 391; A törvényhatósági munkás közvetítői tisztség betöltése 393; Hirdetmények 396; Melléklet: Kisázsiai chaldeus papok engedély nélküli koldulása 397 1906. nov. 8 37.suám vásárrendtartási szabályrendelet 397; A tokaji járás főszolgabirájának fürdöbiztosi átalánya 400; Legenye község és Futó Béla ev. ref. tanító kérvénye a faiskolákról és a fásítás ról szóló szabályrendelet módosítása iránt 400; A varannói járás főszolgabirájának jelentése a bérkocsisok tarifájának emelése iránt 401; Függelék 401; Körözvények 402; Melléklet Vásárrendtartási szabályrendelet, 1906. nov.15. 38 szám Elnöki körlevél 406; Elnöki pótkörlevél 406, Polyacsko Mihály siket-néma gyermekeinek segélyezése 407; A bevándorlási statisztikai adatgyüjtés 407; Valamennyi magyarországi II-od foku iparhatóságnak 408, Utmutatás 409; Bünjeleket tartalmazo csomagok vagy tartányok kezelése 411; A községi elöljáróságoknál befolyt kihágási büntetéspénzek felerészének postatakarékpénztári uton való beküldése 412; A dohánytermés beváltása 412; A „Neues Politisches Volksblatt” utczai elárusítása 413; „Friss Ujsag és Magyar Hirlap” utczai elárúsítása 413; A st. louisi consulatus kerületének kiterjesztése 414; Hildebrand és Müller Garo sörkivonat behozatalának eltiltása.; körözvények 415; Hirdetmény 424; Melléklet: A dohánytermés beváltása, Bünjeleket tartalmazo csomagok vagy tartányok kezelése A községi elöljáróságoknál befolyt kihágási büntetéspénzek felerészének postatakarékpénztári uton való beküldése 1906. nov. 22 39.szám A m. kir. határszéli rendőrség kérelme körjegyzők utasítása iránt, hogy megkereséseit pentosan teljesítse 426; Gyogyszertári segédek bejelentésére szolgáló nyomtatvány 426; A m. kir földm. miniszter. f. évei 63073 sz- a kelt körrendelet a birtokos és gazdatiszt közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvény tárgyában 426; Az 1907.évvi községi háztartási költségelőirányzatok beterjeszése 427; Körözvények 429; Hirdetmények 432; Melléklet ; A m. kir földm. miniszter. f. évei 63073 sz- a kelt körrendelet a birtokos és gazdatiszt közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvény tárgyában Rendkivüli kiadás 1906. nov. 28 40. szám Tolcsva község kérelme, melylyel magát a sárospataki járáshoz csatolni kéri 433; A vármegyei alkalmazottak illetményeinek rendezése 435; Hirdetmények 438; 1906. nov. 28. 41.szám Az 1906. évi november hó 14-én megtartott teljes ülésről felvett jegyzőkönyv 341; A számokérő szék 1906. évi szeptember hó 22-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 342; Báró Fechtig Ármánd aradi illetőségű csavargótól a szokásos községi segély megtagadása 344; Körözvények 344; Hirdetmények 346; 1906. decz. 6. 42.szám A vármegye alispánjának jelentése a 456/ 10352 k.gy. számu törvényhatósági bizottsági határozatra, Incze Lajos és társa kötbérének kiutalása tárgyában 349; Az 1907. évre köztenyésztési igazolványnyal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje 450; A Zemplén vármegyei „Erzsébet” közkórház bizottságának előterjesztése egy segédorvosi, két ápolói és felügyelő kapus szolgai állás rendszeresítése iránt 451; További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek 452; Körözvények 454; Hirdetmény 458; Csemetefajok táblázat 459; Melléklet: ; Az 1907. évre köztenyésztési igazolványnyal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje 1906. dec. 13. 48.szám Elnöki körlevél 461; Osváth Andor „Városok Lapja”cz. folyóiratának ajánlása 462; Körözvények 463; Hirdetmények 467; 1906. decz. 20 44.szám Az országos jellegű munkásegyesületek helyi-csoportjainak bejelentése körüli eljárás 469; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 474; Körözvények ,478; Melléklet: Az országos jellegű munkásegyesületek helyi-csoportjainak bejelentése körüli eljárás 1906. decz. 27. 45. szám Nagymihályi kórház igazgató választmányának f. évi szeptember hó 20 án tartott ülésében a kórházban igényelt munkálatok foganatosításáról felvett jegyzőkönyv 481; A m- kir államépítészati hivatal irodahelyiségeinek lakbérletére vonatkozó szerződés 482; Uj gyógyszeráruszabvány 483; Az állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyve tárgyában kiadott 132468/906 B.M. számu körrendelet 487; Kereskedelemügyi magy. kir. miniszteri körrendelet a napszámosok utadójának mikénti kivetése tárgyában 488; Körözvények 490; Hirdetmények 494; Melléklet: ; Uj gyógyszeráruszabvány Rendkívüli kiadás 1906. decz. 31 47. szám Az anyakönyvi kivonatok kiállítási díjainak bevételezése, kezelése és elszámolása iránti szabályrendelet. 497; Szabályrendelet 498; Melléklet: Anyakönyvi kivonatok kiállítási díjainak naplója 501; Értesítés 502;

People

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1906-01-01
 • Temporal:

  • 1906.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use