Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 162 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 162 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Dr. Bessenyey Zénó / szerkesztő

1908. VII. évfolyam 6/11

Description

  • Vármegyei hivatalos lap 1908. VII. évf. 1.szam. Amerikába irányított levelek bérmentesitése tárgyába 2; „Magyarország Tiszti Czim és Névtára” előfizetési felhivására.”4; Elszállásolásokból származó kárkövetelések megállapítása tárgyában rendelet 5; A „Községi közlöny” cimű közigazgatási hetilap ajánlása 5; A gyám hatósági felügyelet alatt álló gyámoltak és gondnokoltak ingatlanainak kaszonbérbeadás utjáu való értékesítése 6; Szeidl Mártonné szül. Katona Erzse győrszentmártoni illetőségű egyéntől a szokásos községi segély megadása tárgyában 7; Személyi hírek anyakönyvvezető helyettesek kinevezése 8; körözvények 8; Skulti András körözése 18; Flaggl Terézia csavargó, kéregető letartóztatása tárgyában 18; Pályázati hirdetmény 19; Melléklet : Amerikába irányított levelek bérmentesítése tárgyában; 2.szám Hivatalvizsgálatnál tapasztalt különböző kezelés egyöntetű elintézése 2.; Az 1908. évre köztenyésztési igazolvánnyal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje 24; Fedeztetési állomásonak 1908. évre való megállapítása 25; Pittsburgban történt bányaszerencsétlenség 28; Anyakönyvvezető-helyettes kinevezése 29; Hirdetmény 31; Melléklet: Az 1908. évre köztenyésztési igazolvánnyal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje; 3.szám Az anyakönyvi kivonatok s családi értesítők kiállításáért szedhető díjak bevételezése, kezelése és elszámolására vonatkozólag alkotott vármegyei szabályrendelet ; Szabályrendelet 35; A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 116,280/907. sz. körrendelete a tanköteles korban lévő vakok összeírása iránt. 37; Ménlovak kiosztása 38; A véderő elleni kihágás miatt elítélt, vagy bünvádi eljárása alatt álló, valamint a szökés miatt körözött hadköleseknek közkegyelemben való részesítése 39; Tanúsítvány 43; Igazolvány 44; Személyleírás 45; Állatvásárterek legeltetéséről szóló miniszteri körrendelet 48; Körözvények 49; Pályázati hirdetmény 51; Versenytárgyalási hirdetmény 53; Melléklet 4.szám Szabályrendelet a községi és közérdekű fizetési alapról 57; Szabályrendelet a községi s körjegyzői fizetési alapról 59; Az „Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez” cimű folyóirat megrendelése az 1908. évre 54; Guzeo Ferencz volt vármegyei gyámpénztári könyvelőnek kérvénye a részére 1903. évben megszavazott 200 kor.segély kiutalása iránt 64; A jegyzői és anyakönyvi szervezet egységének biztosítása alkalmából 66; Tíz bába ösztöndíj kiutalása 148, 997 B. M. rendelettel 67; A vármegyei tisztviselők országos egyesületének támogatása 68; Általános jellegű , de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más törvények 68; Körözvények 71; Hirdetmények 75; Melléklet 5. szám Hericz Márton homonnai szolgabírónak segély iránti kérvénye 82; Körrendelet a tanítói javadalmak újraértékelése iránt 83; M. kir. kereskedelmi miniszter rendelete a tuberkolózis elleni védekezés tárgyában 84; A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter leirata az orsz.g tanítói nyugdíj-hátralékok tárgyában 85; Az ev. ref. egyház illetőleg vallás elnevezésének megváltozása 88; Az utiszámlák záradékeltatása 90; Körözvények 91; Hirdetmény 97; Melléklet.: Házassági Utasítás 6. szám A Tulipán-szövetség magyar védőegyesűlet átirata anyagi támogatás iránt 101; A védtörvény utasítása I. rész 38 –ának értelmezése 102; Útmutatás a cserebogarak irtása tárgyában 102; Canadába való kivándorlás megtiltása tárgyában 104; A kivételes nősülési engedélyek iránti kérvények elintézésénél követendő eljárás egyszerűsítése 104; Hirdetmények 116; Melléklet 7. szám Pénzügyi Közlönynek a nagyközségek és körjegyzőségek részére leendő megrendelése 121; Anyakönyvvezető helyettes kinevezése 122; Körözvények 123; Hirdetmények 128, Meghívó 132; 8.szám Mocsár és Pazdics községek közmunkájának az ottani állami iskola építésénél leendő felhasználása 134; Közegészség czimű lap ajánlása 134; A Posta és Távirda Rendeletek Tárába utmunkások járandóságainak kifizetésére szolgáló hivatalos pénzellátmányok portomentessége 135; A Hildebrand és Müller hannoveri czég által Bierextract elnevezés alatt forgalomba hozott készítmény behozatalának és elárusításának eltiltása tárgyában 136; Körözvények 137; Hirdetmények 142; Meghívó 144; Melléklet 9. szám A kataszteri birtokváltozásoknak a birtokíveken való átvezetéséért díjak nem szedhetése 146; A „Tuberkulozis” czimű lap ajánlása 147; A m. kir. központi statisztikai hivatal 1908. évi kiadványainak ajánlása 147; Személyi hírek 148; Hirdetmények 150; Melléklet 10. szám Ő Felsége személye körüli miniszter urhoz intézett felterjesztésének czimzése 154; Az adóbehajtási illetékek hováfordítása 154; Körözvények 156; Hirdetmények 158; 11. szám Vallás és közoktatásügyi miniszter intézvénye a felekezeten kívüliek által fizetendő iskolai és ovodai adó hovafordítása tárgyában 161; Engedély, szállítási engedély, jegyzőkönyv 167; A csendőr-járőrök megerősítése 172; A Magyar Hirlap kiadó r. t. kérvénye a „Friss Ujsag” és ’Magyar Hirlap” politikai napilapok utcai elárusításának engedélyezése iránt 172; Pótrendelet 173; Az 1895. október 1.e előtt házasságot felbontó birói ítélet feljegyzése 174; Pályázati hirdetés 176; „Nemes-családok Sáros vármegyében” c. családtörténeti mű ajánlása 176; Körözvények 178; Hirdetmények 181; Melléklet; 12.szám Anyakönyvi legfőbb felügyeleti jog gyakorlása 185; Körözvények 186; Hirdetmények 180, 19. szám A külföldi honosságu tolonczoknak állampolgárságuk megállapításáig miként örzése 194; A hatóságok által a budapesti m. kir. államrendőrség bejelentési hivatalához intézett lakczim-tudakozódások mintaja 195; Melléklet 197; A Neues Politisches Volksblatt kiadóhivatalnak kérvénye utczai elárusítási engedély iránt 198; Az országos jellegű munkásegyesületek helyi csoportjának bejelentése körüli eljárás ügyében 1906. évi november hó 9-én 122000.sz. alatt kiadott körrendelet kiegészítése tárgyában 199; Körözvények 200; Hirdetmények 204; 14. szám Marhahus árak kimutatása 210; Kimutatás 211; A kis és nagyközségek pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezésére vonatkozó adatok bekívánása 212; Kimutatás 213; A fiumei haditengerészeti akadémiában lévő fizetéses, ingyenes, félingyenes és alapítványi helyek betöltésére szóló pályázati hirdetmény 214; Körözvények 216; Hirdetmények 219; Melléklet 15.szám A sárospataki Bodrog-híd építése 225; Legolcsóbb és biztos hernyóirtás (különösen a gyűrűs hernyókra) 225; A hözös hadsereg katonai nevelő és képzőintézeteiben a magyar honos ifjak részére fenntartott alapítványi helyekre szóló pályazati hirdetmény 226; Hirdetmények 227; III. Igényjogosultság és a folyamodványok benyujtása 229; IV. felvételi vizsgák 231;; B A fiumei haditengerészeti akadémiába való felvétel 232; C, A katonatiszti árvafiuk és a katonatiszti leányok nevelőintézetébe való felvétel 233; Kimutatása 234; Körözvények 237; Hirdetmények 239; 16.szám Elnöki körlevél 245; Pályázati hirdetmény 245; 17. szám Elnöki körlevél 245; A vallás és közoktatásügyi miniszter 145182/1907. számu körrendelete az állami iskolák és óvodák után járó nyugdíjintézeti fenntartói díjak, illetve 30 filléres járulékok fizetése iránt 246; Kimutatások 248; Magánfelek részére eszközlendő fordítási díjaknak megállapítása 252; Körözvények 252; Hirdetmények 254; Melléklet 18.szám Az „Anyakönyvi Utasítás” némely rendelkezéseinek módosítása tárgyában kelt 34,117/1908. b.m körrendelet 257; Orvvadászok legerélyesebben üldözendők 258; Brasztovics Istvén elmebeteg körözése 261; Velm István figyelemmel kísérése 262; Pályázati hirdetmény 262; 1. Felvételi feltételek 263; 2. A megkívántató előtanulmányok 264; 3. A folyamodványok benyujtása, felszerelése és tárgyalási módja 264; 4. A felvételi vizsga 266; 5. Az évi zsebpénu 267; Pályázati hirdetmény 268; Kimutatás 271; Körözvények 278; Pályázati hirdetmény 281; 19. szám Az elhagyott gyermekek védelméről szóló 1/1903. B. M. számú szabályzat 61. és 62-ainak pontos végrehajtása 286; Az 21095/1908. számu vallás és közoktatásügyi miniszteri körrendelet a siketnéma tankötelesek összeírása tárgyában 287; Az 1908. évi törvényhatósági utadó kivezetése 268; A Budapesten tartandó XVI. szünidei orvosi tanfolyam ajánlása 291; A Magyar Kiviteli és Csomagolási rt. kérvénye a „Nap”, a „Polgár”, „Budapest”, „Kis Ujság” és „Ejnye be jó” czimű napilapok utczai elárusításának engedélyezése iránt 292; Honvéd állatorvosi tisztviselők kiképzésére szolgáló pályázati hirdetmény 292, Hirdetmények 295; Személyi hírek 296; Hirdetmények 299; Melléklet, 20. szám Szabályrendelet a vármegyei szegényalapról 302; Szabályrendelet 303; A sztárai választókerületbe kitüzendő pótbizottsági tag választás 304; A milleniumi és nemzeti ellentállási évnek a jegyzők nyugdijában kétszeresen leendő beszámítása 305; Az elhalálozásnak a születési anyakönyvben való feljegyezetése egymagában még nem teszi okvetlenül szükségesség az elhalt egyén születésének utólagos anyakönyvezését 307; A „Népszövetség’” czimű lap ajánlása 307; Vaszy György „ Eljárás a kisebb polgári peres ügyekben” czimű munkájának ajánlása 308; Körözvények 308; Hirdetmények 311; Melléklet 21. szám A sátoraljaujhely-bereczkii that. közut irányának megváltoztatása 313; Özv. Kossuth Gusztávné kegydíja 314; Ipari és kereskedelmi sztrájkmozgalomakra vonatkozó adatok 315; Tényleges szolgálatban álló ketonáknak aratás idejére leendő szabadságolása 316; Pályázati hirdetmény 520; Személyi hírek 321; Körözvények 322; Hirdetmények 327; Melléklet. Ipari és kereskedelmi sztrájkmozgalmakra vonatkozó adatok 22. szám A Kossuth-szobor elhelyezése 331; Barna Jánosné nyugdíjélvező körjegyző özvegye hollétének kipuhatolása 333; Némethy Bertalan panaszának visszautasítása 333; Körözvények 335; 23. szám A vármegye székház építési ügye 337; Az állami beruházási hitel terhére engedélyezett long-erdőbénye-aranyosi törvényhatósági közut végső szakaszának kiépítése folytán flehagyandó régi utnak a törvényhatósági közutak hálózatából leendő kihagyása 340; Szabályrendelet a vármegyei rendelkezési alapról 342; A vármegyei alapok., letétek és átmeneti pénzek után fizetett betéti kamat leszállíátsa 345; Szabályrendelet 349; Vármegye alispánjának előterjesztése, a tállyai utbiztosság beszüntetése és Abara székhellyel egy uj biztosság szervezése tárgyában 350; A sátoraljaujhelyi 6 pénzintézet közös jelentése a náluk elhelyezett megyei köz és árvapénzek után fizetett kamat leszállítása tárgyában 351; A nagymihályi közkórháznál teljesítendő munkálatok 353; Rasztocsnó község inségbe jutott lakosainak felsegélyezése 355; Személyi hírek 356; Körözvények 357; Hirdetmények 358; 24. szám Sókut és Alsókomarócz községek között a Tapoly folyón létesítendő gyaloghidhoz a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 300 korona segély kiutalása tárgyában érkezett rendelet 365; A m. kir. honvéd-hadapród iskolában 1908/909. évben betöltendő helyekre vonatkozó pályázati hirdetmény 365; Pályázati hirdetmény: I. A helyek neme 366; II. Felvételi feltételek 367; III. A kérvények benyujtása 367; IV. A felvételi vizsgák 368; V. Igény jogosultság 368; Kimutatása 369; Körözvények 374; Hirdetmények 375; 25. szám Laborczmező község kavicsszállítási vállalata 377; A magyarországi románok egyházi iskolai közmüvelődési ,közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése „ czimű könyv ajánlása 378; A m. ki.r államvasutak miskolczi üzletvezetőségének megkeresése a vasúti kijárati helyeknek és a pályatestnek a nagyközönség által miként való használatának kihirdetése tárgyában 379; A magyarországi kath. egyes. Országos Szövetségének kérvénye az „Uj Lap” utczai elárusításának engedélyezése iránt 380; Hirdetmények 381;Melléklet 26. szám Elnöki körlevél rendkívüli közgyűlésre 388; Körözvények 393; Hirdetmények 395; 27. szám Állandó sorozó bizottság szervezése Sátoraljaujhelyben és Homonnán. 402; Körözvények 403; Hirdetmények 407; Melléklet, 28. szám Elnöki körlevél 411; Preiner Ferenc állampolgársága 412; A kihágási büntetéspénzek valamint az elkobzott és gazdátlan jószágok eladási árából befolyt pénzek kezelése és elszámolása 412; Az évi 800 koronát meghaladó tanitói fizetéseknek jegyzőkönyvi ujabb fölvétele 313; A kihágási büntetéspénzek, valamint az elkobzott és gazdátlan jószáágok eladási árából befolyt pénzek kezelése és elszámolása 415; Szerzett magyar állampolgárságnak anyakönyvi bejegyzése 417; Erdősítési jutalmak 417; Személyi hírek 418; Hirdetmények 420; Melléklet: Az évi 800 koronát meghaladó tanitói fizetéseknek jegyzőkönyvi ujabb fölvétele 29. szám A vármegye területén lévő törvényhatósági és községi közlekedés viczinális közutak elnevezése az 1898. évi IV t.-cz alapján megállapított uj helységnevek figyelembevételével 423 ; További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek 429; Az országos czimer használatával az 1883 évi XVIII. t-cz értelmében felruházott részvénytársaság ezen czimeri az általa kibocsátott részvényeken nem használhatja 431; Személyi hírek 431, Körözvények 432; Hirdetmények 434; Melléklet: Az 1%-os kórházi pótadó, a községi jegyzői nyugdíjjárulékok, a jegyzői fizetési járulékok, körorvosi fizetési járulékok és a tiszti nyugdij rendelkezési alapot szolgáló 2% vármegyei pótadó esedékessé vált részleteinek behajtása; 30. szám Az iskolába be nem iratkozott tankötelesek összeírására vonatkozó utasítás kiegészítése 440; Kapossy Géza kéményseprő kérvéyne a bodzásujlaki kéményseprői kerületnek ketté osztása tárgyában 440; Függelék 441; Árvaszéki elnök javaslata a gyámtárilag kezelt pénzeknek az összes vármegyebeli pénzintézeteknél leendő elhelyezése tárgyában 441; Zemplén vármegye törvényhatóságának a gyámoltak és a gondokoltak pénzei gyümölcsöztetéséről és a tartalékalap javára levonható járulékokról alkotott szabályrendelet módosítása 442; Szabályrendelet 443; A tartalék-alapról; intézkedés 445; Szabályrendelet-tervezet az ásványolajokkal való házalás eltiltása tárgyában 445; A vármegye alispánja az uj vármegyeház építésére vonatkozó javaslatát a m. kir. államépitészeti hivatal által készített tervrajz, előmérték és műszaki vélemény, valamint a vármegyeházával kétoldalról szomszédos két telek tulajdonosainak a telkeik eladási árára nézve tett nyilatkozatokkal együtt bemutatja 447; A hiányzó tanítói jegyzőkönyvek pótlása 448; Kimutatása 448; A mezőlaborczi választókerületben megejtendő két bizottsági tag választása 449; A hesszeni légy elleni védekezés 450; Magyar Gazdaszövetség földeladása, illetve vételt irányító müködése 451; A Neues Politisches Volksblett kiadóhivatalának kérelme utczai elárusítási engedély iránt 453; Körözvények 453; Hirdetmények 457; Melléklet: A Magyar Gazdaszövetség földeladása, illetve vételt irányító működése 31. szám Zemplén vármegye szabályrendelete a dijnokok szolgálati viszonyainak és fizetésének rendezéséről 459; A mád-tállya- szántói közutnak törvényhatósági közutak leendő hálozatából való kihagyása 462; Bába ösztöndíjak felhasználása 463; Az ipari, gyári és gazdasági vállalatoknál előforduló baleseteknek bejelentése és megvizsgálása 463; A nyomdatermékek tudományos czélokra szolgáló kötelespéldányainak beszolgáltatása 464; A vadászatra vonatkozó jogszabályok és gyakorlat cz.,mű ajánlása 465; Az országos czímer védelme 466, Szőnyi László könyvének ajánlása 467; A magyar hírlapkiadó r. t. kérvénye a „Friss Ujsag” és „Magyar Hirlap” politikai napilapok utczai elárusításának engedélyezése iránt 467; Személyi hírek, véglegesítés, körözvények 478; Hirdetmények 471; Melléklet: ; Az ipari, gyári és gazdasági vállalatoknál előforduló baleseteknek bejelentése és megvizsgálása 32. szám A luka-karádi törvényhatosági út kiépítési ügye 476; a 79,336-908. számu vallás és közoktatásügyi miniszteri körrendelet a községi és a hitfelekezeti népiskolai tanítok III. ötödéves korpótléki államsegélyének kérelmezésére vonatkozólag 477; Kimutatása 479; Nem magyar tannyelvű iskolába járó magyar anyanyelvű tankötelesek összeírása 481; A gödöllői m. kir. állami méhészeti gazdaságban folyó évi. szept. 15-én megkezdődő két éves méhészmunkás tanfolyamra pályázat hirdetése 481; Hirdetmény 482; Kivonat 483; A „ Magyar Kiviteli és Csomagszállítási r.t „ kérvénye a „Nap” „Polgár” „Budapest””Kis Ujság” és „Ejnye ba jó” lap utcza elárusításának engedélyezése iránt 485; Használaton kívül helyezett katonai fegyvereknek hatóságok részéről való mikénti beszerzése 486; A határrendőrség hatósági területének megváltoztatása és a kaszai határszéli rendőrkapitányság székhelyének áthelyezése 483; Tájékoztató a kassai községi közigazgatási tanfolyamra való felvételről az 1908-9. tanévre. 487; Körözvények 490; Hirdetmények 492; Melléklet. 79,336-908. számu vallás és közoktatásügyi miniszteri körrendelet a községi és a hitfelekezeti népiskolai tanítok III. ötödéves 1908. jul 30. 33. szám Szabályrendelet az anyakönyvi kivonatok kiállításáért, valamint a családi értesitők kiállításáért és záradékolásáért járó dijak bevételezése, kezelése és elszámolásáról. 499; Pénznapló 502; Osztrák tolonczok továbbításánál tolonczszabályzat rendelkezéseinek 504; A külföldieknek az ország területén való lakhatása ügyében felvett jegyzőkönyvek és a lakási bizonylatok bélyegilletéke 504; Körrendelet; értesítés 505; Körözvények 507; Hirdetmények 510; 34.szám Zotti és társa newyorki bankház csődje tárgyában 515; A „Közszállítási Szabályrendelet” 63-ában körülírt jegyzék beküldése tárgyában 516; Előfizetési felhívás a „Magyarország Tiszti Czim – és Névtára” czimű kézikönyv 1908. évi évfolyamára 517; A községi és körjegyzők (aljegyzők, segédjegyzők) leányárvát és leánygyermekei részére alapítványok létesítésére 518; Az ungvári kir. bábaképző-intézet ügyrendjének kivonata 518; Körrendelet a lombtakarmány és erdei alomnak dijtalan gyűjtése valamint az erdei legeltetés-és fűhasználatnak kedvezményes áron való gyakorlása tárgyában 519; Személyi hírek 522; Körözvények 523; Hirdetmények 528; 35. szám Szabályrendelet 532; Jelentő levél 533; Az iskolába be nem iratkozott tankötelesek összeírása az 1908/9-ik tanévre 536; Galambok behozatalának korlátozása 537; 36. szám A vármegye 1909/10 évi közuti költségelőirányzata. 544; A védtörvénybe iktatott kihágások esetén követendő eljárás 545; Körözvények 546; Hirdetmények 548; Melléklet 531; 37.szám Rendelet az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907. évi XIX. cz. alapján megállapitott járadékoknak és pénzbeli segélyeknek a m. kir. postatakarékpénztár és a községek közvetítésével való kifizetése tárgyában 551; Körrendelet a mezei közös dülőutak helyreállítása körül követendő hatósági eljárás szabályozása tárgyában 556; Körözvények 561; Hirdetmények 564; 38.szám Az 1909. évi legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzékének kiigazitása 567; A vm. legtöbb adót fizető bizottság tagjainak 1909. évi névjegyzéke 568; 39. szám Körözvények 571; Hirdetmények 573; 41.szám A legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzéke az 1909. évre 579; 42. szám Elnöki körlevél 583; A katonai gyakorlatok alkalmával teendő egészségügyi intézkedések tárgyában 584; A Párisban tartózkodó egyének kinyomozása 585; Körözvények 586; Hirdetmények 590; Melléklet 43. szám Tapolyizsép községben sertés-orbáncz járványos fellépte 593; A "Neues Politisches Volksblatt" kiadóhivatalának kérvénye a lap utczai elárusításának engedélyezése iránt 595; Kk. Reha József gyámhatósági illetőségi helye 596; Körrendelet a köztenyésztésre szolgáló apaállatok megfelelő tartása, élelmezése és gondozása tárgyában 597; Az Ujlap részvénytársaság kérvénye a kiadásában megjelenő Ujlap utcai elárusitásának emgedélyezése iránt 597; Körözvények 598; Hirdetmények 601; Melléklet: Tapolyizsép községben sertés-orbáncz járványos fellépte 605; 44. szám Belügyminiszter rendelete az ázsiai kolera elleni védekezés tárgyában 605; Népfölkelő időszaki jelentkezés megtartása 607; Körözvények 608; Hirdetmény 612; Melléklet 45.szám Eladó szálas takarmány kimutatás 618; Az anyakönyvvezetői helyettesitések és utiszámlák 619; A Magyar Hirlap kiadó részvénytársaság kérvénye a Friss Ujsag és Magyar Hirlap politikai napilapok utczai elárusításának engedélyezése iránt 620; Személyi hírek 621; Hirdetmények 626; 46.szám A takcsábny-kelen-ugari viczinális közuton árviz által elpusztitott fahid helyett épitendő beton hid létesítéséhez szükséges 984 korona engedélyezése, A vármegye 1909. és 1910. évi közuti költségelőirányzata 630; Háztartási czélokra kivetett 1/8%os vmegyei pótadó kivetése 637; Körözvények 645; Hirdetmények 647; Meghívó 648; 47. szám Elnöki körlevél 649; A bosznia-herczegovinai községi előljáróságokhoz intézendő hivatalos megkeresések tárgyában 651; Körözvények 652; Hirdetmények 656; 48.szám Pót-tárgysorozat; Kiskorú Reha József gyámhatósági illetősége 659; A "Magyar kiviteli és csomagszállitási részvénytársaság" kérvénye utczai hilapárusítási engedély iránt 660; Körözvények 661; Hirdetmények 662; Melléklet 49.szám Az alispán javaslata a közmüvelődési czélokra megszavazandó 1%-os vármegyei pótadó tárgyában 664; Összecsatolt körrendelet 665; Körözvények 668; Hirdetmények 669; Hibaigazítás 670; 50.szám Alkohol ellenes szövetség közadakozások gyűjtése szanatórium czéljaira 674; M. kir. földmivelésügyi miniszter a selmeczbányai erdészeti kisérleti állomás, erdei megvizsgáló intézetének szabályzatát megküldi 674; Körözvények 678; Hirdetmények 680; Melléklet 51.szám Jegyzőkönyv 683; 1909. évre megszavazott vármegyei pótadók és egyéb járulékok 685; Körözvények 686; Hirdetmények 689; Mellékletek: Körrendelet 52. szám Körrendelet 693; Ragadós száj és körömfájás ellen való védekezése 693; Kimutatás 694; Közutak fentartásához szükséges kőanyag kitermelésére alkalmas bányák megszerzése 695; A házassági hirdetések Rómániában hirlapi uton való közzétételének ujbóli szabályozása 696; Körözvények 698; Hirdetmények 704; 53.szám: Az 1908. évi XXXVIII. t-cz. végrehajtása ; Főkimutatás; Szabályrendelet a községi és körorvosokról 713; 54. szám Függelék a szabályrendelethez : A községek körorvosi körökbe való csoportosítása 719; Felhívás 723, Körrendeletek 724; Az évi 800 koronát meghaladó tanítói javadalmak jegyzőkönyvi ujabb felvétele 724; A vármegyei alkalmazottaknak a törvényhatósági adó és útadó fizetése alól való felmentése 725;Nyersolaj vagy petróleum-motorok felállítása 727; Körözvények 728; Hirdetmények 732; Melléklet 55. szám Mokri András mint kiskoru Bolha Erzsébet, István és János gyámjának előterjesztése a 20813. samu véghatározat értelmében 736; Az 1909. évre köztenyésztesi igazolvánnyal ellátandó magán mének megvizsgálási határideje 736; Körözvények 737; Melléklet 56.szám Elnöki körlevél 744; A gödöllői m. kir. szeszkisérleti állomás szervezeti szabályzata és díjjegyzéke. 744; "Közegészségügyi" czimű szaklapnak, az országos közegészségi tanács hivatalos lapjának ajánlása tárgyában 748; Melléklet 57.szám Gazdasági szegődményes cselédek lakásairól szóló szabályrendelet 756; A vidéki hatóságok által a budapesti m. kir. államrendőrség bejelentési hivatalához intézett lakczim-tudakozódások mintája 756; melléklet 757; Személyi hirek 759; 58. szám Függelék a homonnai bérkocsi iparról alkotott szabályrendelethez 763; Az iskolai és óvodai számadásoknak számvevőségi felülvizsgálása 764; Eladó szálas takarmányról kimutatás 765; Magyar Gazdaszövetség megkeresése birtok bérbeadása, illetve bérvevése tárgyában 765; Tanszer kitiltás tárgyában 766; Körözvények 768; Melléklet

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1908-01-01
 • Temporal:

  • 1908.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use