Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Friends

In the large drawing room, which is suffused with a warm light and a contemplative atmosphere, a group of people have gathered. Centre-stage, in the light of the evening lamp, sits Ellen Key, reading to her friends. In the twilight, they have all come to the home of the Pauli family at Bellmansgatan 6 in Södermalm, Stockholm. The painting can be seen as a monument to the meaning of friendship and …